Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

menu

O projektu

10.11.2014

Co je Hybridní kniha

Hybridní kniha je typ multimediální publikace umožňující simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a obrazové podobě. Je určena především pro uživatele s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením. Obsah publikace je zobrazován jako text, jako zvukový záznam tohoto textu a jako vizuální záznam překladu textu do znakového jazyka. Formát hybridní knihy umožňuje víceúrovňovou navigaci zohledňující hierarchickou strukturu publikace.

Historie

Projekt hybridní knihy navázal na výsledky partnerského projektu maďarské a italské akademie věd (DigiBook COP806), který s grantovou podporou italského Centro Nazionale della Ricerca a maďarské KFKI (Paolo Graziani, IROE-CNR, Itálie; András Arató, LSTR-KFKI, Maďarsko) dospěl k projektu hybridní knihy, prezentované v r. 1999 na knižním veletrhu v Miláně. V návaznosti na citovaný projekt a ve spolupráci s jeho řešiteli vznikl český řešitelský tým, tvořený jednak pracovníky Střediska pro pomoc nevidomým, jednak doktorandy Laboratoře řeči a dialogových systémů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Struktura dokumentu i sofwarová aplikace pro jeho zobrazení byla vyvinuta r. 2002 s podporou Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR.

Původní hybridní kniha byla pouze kombinací textu a zvukového záznamu, sloužila především potřebám nevidomých studentů vysokých škol a byla distribuována na pevných nosičích (CD). Postupem času byla aplikace i struktura dokumentu inovována. Roku 2006 dospěla do webové podoby, v níž je nadále distribuována. Vznikl Prohlížeč hybridních knih on-line a databázová struktura udržující informace o poskytovaných dokumentech a synchronizaci jejich obsahu.

Seznam verzí hybridní knihy

Hybridní kniha – vznikla v roce 2002, je distribuována výhradně na pevných nosičích, k jejímu čtení je zapotřebí softwarového prohlížeče běžícího na platformě MS Windows.
Hybridní kniha on-line – je původní hybridní kniha převedená do webové podoby; došlo ke změně struktury dokumentů, k jejichž prohlížení slouží webová aplikace běžící ve všech hlavních webových prohlížečích.
Hybridní kniha 3.0 – je přepracovaná hybridní kniha on-line; hlavní inovací je přidání vizuálního záznamu, který slouží především k zobrazení překladu textu dokumentu do znakového jazyka. Hybridní kniha 3.0 tak rozšiřuje uživatelskou základnu o osoby se sluchovým postižením. Došlo rovněž k přepracování datových struktur dokumentu, jejich převedení do univerzálního formátu XML a finálnímu oddělení dokumentu od prohlížeče.

Čtení hybridní knihy

Hybridní kniha nabízí tři typy informačně rovnocenných záznamů – elektronický text, zvukový záznam textu, videozáznam překladu textu do znakového jazyka. Mezi těmito záznamy lze volně přecházet, příp. je sledovat současně; lze tak skládat cílovou podobu informace z více zdrojů. Tento postup nazýváme "hybridním čtením". Nabídnout tento způsob přístupu k informaci je také původním záměrem tvůrců hybridní knihy. Dokumenty v tomto formátu nejsou cílené přesně na uživatele s konkrétním typem postižení; systém umožňuje čtenáři vytvořit si vlastní přístup a způsob získání nabízené informace.

Navigace v hybridní knize

Struktura dokumentu hybridní knihy umožňuje intuitivní navigaci na několika úrovních:

  1. Pohyb vpřed/zpět po krátkých úsecích textu – celý text (obsah dokumentu) je primárně rozdělen do krátkých úseků – frází; ty většinou reprezentují jednotlivé odstavce textu. Tak je možné se rychle pohybovat po sousedících frázích.
  2. Pohyb po jednotlivých nadpisech – je možné se pohybovat po sousedících nadpisech bez ohledu na jejich úroveň v osnově, příp. po nadpisech stejné úrovně, kdy se nadpisy nižší úrovně přeskakují.
  3. Navigace prostřednictvím osnovy dokumentu zobrazené jako stromový seznam hypertextových odkazů.

V praxi (v prohlížeči hybridních knih) se pro realizaci navigačních kroků využívá klávesových zkratek, resp. grafických tlačítek.