Logo střediska Teiresiás

Volba jazka rozbalena

no video
Tato kniha nemá video
no audio
Tato kniha nemá audio
Mute on - fade Mute off - fade

SVĚT, KTERÝ CHCEME
Budoucnost pro všechny
Cíle udržitelného rozvoje
Průvodce pro děti

sdgs
MU, Brno 2022

S využitím předlohy The World We Want. A Future For All. Publikaci vydala organizace Global Movement for Children of Latin America and Caribbean (MMI-LAC) v roce 2014.

Vydalo Informační centrum OSN v Praze ve spolupráci s Národní síť Global Compact Česká republika, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Člověk v tísni, o.p.s.

Tato publikace vyšla díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí České republiky

Informační centrum OSN v Praze, 2020

Ilustrace: ©ELYX by YAK (poskytlo Regionální informační centrum OSN v Bruselu)

Texty v této publikaci nejsou chráněny autorskými právy a mohou být volně šířeny. Jako zdroj musí být uvedena tato publikace.

osn logo

Vážení čtenáři,

připravili jsme pro Vás hybridní publikaci, která Vám vysvětlí Agendu 2030, společný program světa na ukončení extrémní chudoby, ochranu planety a zlepšení životů a vyhlídek všech lidí. Státy OSN přijaly Agendu 2030, která obsahuje 17 konkrétních Cílů udržitelného rozvoje (používá se pro ně zkratka SDGs podle anglického termínu Sustainable Development Goals) v roce 2015 a stanovily jejich naplnění do roku 2030.

Mnohé z SDGs se vás mohou a budou osobně týkat, i když jsou některé z nich v Česku a Evropské unii už vyřešeny. 12 ze 17 Cílů SDGs se týkají lidí se zdravotním postižením a proto jsme se rozhodli tuhle publikaci právě Vám zpřístupnit, zpříjemnit tak přísun informací i Vám, kterým může publikace přijít složitá. Pokud najdeme řešení, svět se stane lepším a bezpečnějším místem k životu.

Milí žáci a studenti,

předkládáme vám malého průvodce, který vám přiblíží plán rozvoje světa na nejbližších patnáct let – tzv. Agendu 2030. Najdete v něm stručné shrnutí toho, na čem by se mělo ve světě pracovat a čeho dosáhnout, aby se všem lidem žilo spokojeně.

V předchozích letech usilovaly státy OSN v tomto směru především o odstraňování chudoby ve světě, zastavení šíření smrtelných nemocí, podporu rovnosti žen a mužů nebo o zajištění základního vzdělání pro všechny děti. Mnohé z celkem osmi klíčových cílů stanovených do roku 2015 (tzv. Rozvojových cílů tisíciletí) se podařilo naplnit, u některých výsledky nebyly zcela uspokojivé a je nutné pokračovat.

V září 2015 se státy OSN dohodly na nových cílech, s jejichž pomocí bychom měli v udržitelnosti života na Zemi společně pokračovat. Říká se jim Cíle udržitelného rozvoje a běžně se označují zkratkou SDGs, která vychází z anglického termínu Sustainable Development Goals. Zkratku budeme používat i v této publikaci. SDGs jsou společným plánem, jak zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě. Na přípravě SDGs nepracovaly jen jednotlivé státy OSN, ale také lidé z občanských iniciativ, podnikatelského sektoru a mnoho odborníků ze všech kontinentů.

Pojďme se teď společně nad otázkami globálního rozvoje zamyslet. Mnohé z SDGs se vás mohou a budou osobně týkat, i když jsou některé z nich v Česku a Evropské unii už vyřešeny. Cíle SDGs totiž tvoří celek a řada z nich se týká největších světových problémů. Pokud najdeme řešení, svět se stane lepším a bezpečnějším místem k životu pro všechny své obyvatele.

Zamyslete se i vy, co je pro člověka důležité, aby se mu dobře žilo a diskutujte společně, jak lze potřeby směřující ke kvalitnímu životu zajistit na všech místech planety. Zlepšení životních podmínek je naším společným zájmem. Nepřízeň osudu totiž může dopadnout na každého z nás.

Doufáme, že vás téma zaujme!

CO BYCHOM SI MĚLI VYJASNIT NA ZAČÁTEK?

Organizace spojených národů (OSN): Vznikla v roce 1945 a je největší mezinárodní organizací, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. Má za úkol udržovat ve světě mír a bezpečnost, pomáhat řešit problémy, které se dotýkají nás všech, prosazovat respekt k lidským právům všech lidí (včetně dětí a mladých lidí) a poskytovat státům podporu ke spolupráci ve všech oblastech.

Summit tisíciletí: V roce 2000 zástupci 189 členských států OSN (dnes má OSN již 193 členských států) na Summitu tisíciletí v New Yorku společně přijali Deklaraci tisíciletí. Ta se stala základem celosvětové spolupráce v boji proti chudobě. Na summitu byly také odsouhlaseny cíle rozvoje na období 2000–2015, tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs, Millennium Development Goals).

MDGs: Soubor osmi Rozvojových cílů tisíciletí, které státy stanovily do roku 2015 pro odstraňování chudoby ve světě, zastavení šíření některých nemocí (například AIDS, malárie, tuberkulózy), podporu rovnosti žen a mužů nebo například na zajištění základního vzdělání pro všechny děti. Státy podávaly OSN průběžné zprávy o naplňování stanovených cílů. OSN podle toho vypracová vala globální výroční zprávy o MDGs. MDGs česky: www.osn.cz

Agenda 2030 (SDGs): Program globálního rozvoje, který vychází ze zkušeností a výsledků agendy Rozvojových cílů tisíciletí. I když jsme v celém světě dosáhli velkého pokroku, ještě stále to není dost a je třeba hodně pracovat na zlepšení životních podmínek všech lidí. Příliš mnoho lidí totiž pořád přežívá v chudobě a nedůstojných podmínkách. SDGs česky: www.osn.cz

CO JSOU CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDGs)

„Hlavním smyslem Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je, aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál. Každého z nás SDGs zavazují, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety, kteří berou ohled na lidi i ekosystémy a podporují opatření v oblasti klimatických změn, na nichž závisí životy nás všech. Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, která může zabránit nejhor ším dopadům globálního oteplování, než bude příliš pozdě. SDGs jsou výsledkem dohody států, která je pro svět významným krokem k jejich dosažení. Nyní musíme kurz udržet a nepolevit.“ Takto výstižně charakterizuje SDGs šéf Organizace spojených národů Pan Ki-mun. Ov šem abychom SDGs naplnili, musí svým dílem přispět nejen jednotlivé vlády států OSN, ale prakticky my všichni.

JAK BYLY SDGs VYBRÁNY?

V rámci OSN vznikla pracovní skupina složená z představitelů jednotlivých států. Během jednoho roku se zástupci států sešli celkem třináctkrát a debatovali společně s odborníky na vzdělávání, zdravotní péči, ekonomický rozvoj a další dílčí oblasti o největších problémech, které trápí lidi na různých místech naší planety a které brání ve zlepšování kvality života nás všech. Z těchto de bat vzešly cíle zaměřené na různá témata. Týkají se například toho, jak co nejrychleji odstranit extrémní chudobu a hlad, zajistit dodržování základních lidských práv, bezpečné soužití, rovnost příležitostí pro ženy i muže, nebo jak účinně chránit životní prostředí.

Výsledkem společných setkání byl návrh 17 hlavních cílů a 169 dílčích cílů SDGs. Ten byl 25. září 2015 závazně přijat na summitu států v sídle OSN v New Yorku. Tím ale celý příběh SDGs nekončí. Naopak, nyní je nutné uvést stanovené cíle do praxe. Právě proto je tolik důležité, aby lidé z celého světa o těchto cílech věděli, porozuměli jim a zapojili se do jejich naplňování.

2000–2015 Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)
2016–2030 Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

CO JE UDRŽITELNÝ ROZVOJ? A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí v současnosti tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací.

Rozvoj není udržitelný, pokud všechny zdroje spotřebujeme teď a pro další generace nic nezbude. Udržitelný rozvoj znamená spolupracovat, více myslet na druhé a vážit si životního prostředí.

Chceme-li se vydat cestou udržitelnosti, musíme se společně snažit o zásadní změny, díky nimž budou vztahy ve společnosti spravedlivější a rovno právnější. To bude záležet nejen na politicích, ale i na nás samotných. Pomůže například, když budeme otevřeně říkat své názory na svět kolem nás (ať už na úrovni naší třídy, školy, města, nebo se vyjadřovat k záležitostem, které se týkají našeho státu, EU i celého světa) a zapojíme se do debaty o tom, jak chceme žít my i ti, kteří přijdou po nás.

V JAKÉM SVĚTĚ CHCEME ŽÍT? Je důležité, co si o tom myslí děti!

MOMENT …

Než budeme pokračovat, užijte si trochu zábavy s osmisměrkou. Procvičte si znalost angličtiny a porozumění důležitým termínům.

P O V E R T Y A E F G Y
O C R K G J G E N D E R
L S H L O H I Q B C D H
I Q T I A G H U M A N J
C A Z M L F R I G H T S
I P U N S D E T X O K L
E V O Y G H D Y W M P Q
S P A R T I C I P A T E
W B C Z B Y X S V A S Z
D E X A E T A T S F T S

DÍTĚ (CHILD): Podle Úmluvy o právech dítěte je dítě tem každá osoba ve věku do 18 let.

CÍLE (GOALS): Výsledky, jichž chceme svou prací docílit. Pro jejich úspěšné dosažení si stanovujeme postupné kroky (tzv. dílčí cíle).

ROVNOST (EQUITY): Je důležité, aby svět byl rozvinutější, bezpečnější a spravedlivější. Rovností se rozumí respekt k odlišnosti – díky němu mohou mít všichni stejnou šanci, že jejich práva budou naplňována.

POLITIKY (POLICIES): Aktivity států při řešení problémů a prosazování zájmů obyvatel.

GENDER (GENDER): To, co určuje, jak sami sebe vnímáme jakožto muže či ženy s vlastní jedinečnou osobností a přirozeností.

CHUDOBA (POVERTY): Životní podmínky, při nichž nejsou uspokojeny základní potřeby člověka – nedostatek jídla, nedostupnost zdravotní péče a vzdělávání.

ÚČASTNIT SE (PARTICIPATE): Máme právo být slyšeni a podílet se tak na rozhodování. Účastnit se znamená udělat něco právě teď a tady.

LIDSKÁ PRÁVA (HUMAN RIGHTS): Soubor práv, která náleží každé lidské bytosti. Jsou odvozena od dvou základních hodnot: rovnosti a lidské důstojnosti.

STÁT (STATE): Způsob, jímž je organizována a spravována země. Je vymezen územím, obyvatelstvem, vládou a právním řádem.

CÍL 1 KONEC CHUDOBY

Jaká je současná situace?

 • Podíl lidí žijící v extrémní chudobě (1,90 USD na den) se v roce 2015 snížil na 10 procent z předešlých 16 procent (2010) a 36 procent (1990).
 • Za posledních 25 let se vymanila z chudoby miliarda lidí. Z velké části je nutné tento úspěch přičíst Východní Asii, kde míra chudoby klesla z 52 procent v roce 1990 na 10 procent v roce 2010 na méně než jedno procento v roce 2015.
 • Z celkového počtu 736 milionů lidí, kteří v roce 2015 žili s méně než 1,90 USD na den, žilo 413 milionů v subsaharské Africe.
 • Při zachování současného trendu bude v roce 2030 na světě stále šest procent populace v kategorii „extrémní chudoba“.

Co navrhují SDGs?

 • Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě.
 • Zajistit, aby byl každý člověk chráněn například před nezaměstnaností a měl přístup k sociálním službám, jako je lékařská péče apod. Říká se tomu sociální ochrana a měla by být určena především na podporu těch nejchudších a nejohroženějších lidí.
 • Zajistit potřebné finanční a jiné zdroje pro sociální politiku, která pomůže i méně majetným lidem najít práci, vlastnit půdu nebo používat technologie a umožní jim zakládat malé irmy, aby vlastními silami mohli dosáhnout lepšího ekonomického zabezpečení.

Proč je to důležité pro děti? K čemu dalšímu by se mělo přihlédnout, aby byla dětem zaručena jejich práva?

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

CÍL 2 KONEC HLADU

Jaká je současná situace?

 • Naprostá většina hladovějících lidí žije v rozvojových zemích, kde podvýživou trpí až 12,9 % populace. V subsaharské Africe je podvyživený každý čtvrtý člověk.
 • Špatná výživa způsobuje téměř polovinu úmrtí dětí mladších pěti let. To je 3,1 milionu dětí ročně.
 • V roce 2017 bylo podvyživených přibližně 821 milionů lidí, stejně jako v roce 2010.
 • Míra podvýživy zůstala za poslední tři roky téměř beze změny, tedy mírně pod 11 procenty.

Co navrhují SDGs?

 • Odstranit podvýživu pomocí lepších sociálních programů pro děti, matky a starší osoby.
 • Zvýšit zemědělskou výrobu a příjmy drobných farmářů. Zároveň by se ale mělo chránit životní prostředí a pečovat o biologickou rozmanitost.
 • Předcházet suchu, záplavám a jiným přírodním pohromám.
 • Chránit rozmanitost druhů semen, plodin a hospodářských zvířat.

Co ještě bychom měli brát v úvahu, pokud chceme zajistit, aby všichni měli dostatek výživné stravy?

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

CÍL 3 ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT

Jaká je současná situace?

 • V roce 2017 zemřelo téměř 300 tisíc žen na následky komplikací spojených s těhotenstvím nebo s porodem.
 • Úmrtnost dětí mladších pěti let byla v roce 2017 5,4 milionu v porovnání s 9,8 miliony v roce 2000.
 • Výskyt tuberkulózy se v letech 2000 až 2017 snížil o 21 procent.
 • Počet infikovaných HIV ve věku 15-49 let se snížil o 37 procent (2000 až 2017)

Co navrhují SDGs?

 • Snížit počet matek, které zemřou při porodu.
 • Předcházet úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let.
 • Vymýtit epidemie nemocí, jako jsou například AIDS, žloutenka nebo nemoci přenášené vodou.
 • Šířit zdravotní osvětu, mimo jiné také informace o škodlivosti drog a alkoholu, i o otázkách duševního zdraví.
 • Zajistit všem kvalitní lékařskou péči a cenově dostupné léky a vakcíny.

Co všechno musíme brát v potaz, pokud chceme být zdraví?

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

CÍL 4 KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Jaká je současná situace?

 • 617 milionů dětí na základních školách (55 procent) postrádá základní čtenářské a matematické dovednosti.
 • 750 milionů lidí je negramotných, dvě třetiny z nich jsou ženy.
 • Jedno z pěti dětí ve věku 6 až 17 let nechodí do školy.

Co navrhují SDGs?

 • Zajistit vzdělání všem dětem bez rozdílu.
 • Nabízet více možností technického a odborného vzdělávání mladým lidem i dospělým, aby měli šanci na lepší zaměstnání.
 • Zlepšit prostředí škol tak, aby bylo pro všechny bezpečné a podnětné.
 • Zlepšit vzdělávání učitelů.
 • Podporovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Co myslíte, že je potřeba k tomu, aby všechny děti dostaly dobré vzdělání?

Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

CÍL 5 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

Jaká je současná situace?

 • V národních parlamentech světa zasedá pouze 24 procent žen.
 • Na 200 milionů žen bylo nuceno podstoupit mrzačení ženských orgánů (ženská obřízka).
 • Každá třetí žena za svůj život čelí nějaké formě násilí, často ze strany svého intimního partnera.

Co navrhují SDGs?

 • Skoncovat se všemi formami násilí na ženách.
 • Odstranit všechny praktiky a tradice, které mohou vést k poškození fyzického a duševního zdraví žen a dívek.
 • Zajistit ženám uznání i ocenění za práci v domácnosti.
 • Umožnit všem ženám a dívkám zapojení do všech oblastí politického, ekonomického a veřejného života.
 • Prosazovat politiky a zákony zajišťující rovnost pohlaví.

Jak se díváte na otázku rovnosti mezi muži a ženami a mezi chlapci a dívkami? Co je podle vás v této věci důležité?

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

CÍL 6 PITNÁ VODA, KANALIZACE A HYGIENA

Jaká je současná situace?

 • Na světě žije 785 milionů lidí bez přístupu k pitné vodě (2017).
 • Dvě pětiny lidí nemají možnost umýt si doma ruce mýdlem pod tekoucí vodou (2017).
 • Téměř desetina světové populace (673 milionů lidí) běžně vylučuje ve volném prostoru (2017). Většina z těchto lidí žije v Jižní Asii.
 • Dvě miliardy lidí žijí ve státech, v nichž hrozí nedostatek vody.

Co navrhují SDGs?

 • Zajistit všem přístup k nezávadné pitné vodě.
 • Vytvořit systém kanalizace a vhodného nakládání s odpady.
 • Sledovat kvalitu vody a snížit její kontaminaci. Předcházet znečištění vody chemikáliemi a jinými nebezpečnými látkami.
 • Zlepšit způsob využívání vody a zvýšit možnost jejího opakovaného využití.

Co ještě je potřeba k tomu, aby všichni měli k dispozici čistou pitnou vodu?

Zajistit dostupnost vody a sanitačních zařízení pro všechny a udržitelné hospodaření s nimi

CÍL 7 DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE

Jaká je současná situace?

 • Deset procent lidí na světě žije bez přístupu k elektřině. Týká se to téměř výhradně venkovského obyvatelstva.
 • Téměř pětina spotřebované energie (17,5 procenta) pochází z obnovitelných zdrojů.
 • Tři miliardy lidí stále připravují jídlo na otevřeném ohni.

Co navrhují SDGs?

 • Všem zajistit dostupnost moderních, čistých a bezpečných energií.
 • Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.
 • Propagovat úsporné návyky k šetření energiemi.
 • Do roku 2030 celosvětově zdvojnásobit energetickou účinnost.

Umíte si představit život bez elektřiny? Jaký zdroj energie bude podle vás nejrozšířenější na konci 21. století a proč?

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

CÍL 8 DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST

Jaká je současná situace?

 • Medián hodinové mzdy muže je o 12 procent vyšší než ženy.
 • Míra nezaměstnanosti ve světě je pět procent (2018).
 • Pětina mladých lidí, kteří nechodí do školy, je bez práce.

Co navrhují SDGs?

 • Vytvářet příležitosti k získání bezpečné, tvůrčí a motivující práce.
 • Respektovat a chránit přírodní zdroje při výdělečných činnostech.
 • Nabízet důstojnou práci pro každého: muže i ženy, mladé lidi i lidi s postižením.
 • Snížit počet nezaměstnaných mladých lidí a zlepšit zároveň dostupnost vzdělání.
 • Skoncovat s dětskou prací.

Co podle vás znamená „důstojná práce“ ?

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

CÍL 9 PRŮMYSL, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Jaká je současná situace?

 • Globální investice do výzkumu a rozvoje dosáhly v roce 2016 dva biliony USD, v roce 2000 to bylo pouze 739 milionů USD.
 • 90 procent populace žije v dosahu mobilního signálu, ale značná část si nemůže mobilní technologie dovolit.
 • Technologické obory dosahují 45 procent přidané hodnoty v globální výrobě. V subsaharské Africe je ale jejich podíl jen 15 procent.

Co navrhují SDGs?

 • Zajistit dostupnost úvěrů pro malé podniky.
 • Zajistit, aby podniky dodržovaly postupy nezbytné pro udržitelný rozvoj a nepoškozovaly životní prostředí.
 • Zajistit dostatek prostředků na výzkum a vývoj technologií.
 • Do roku 2020 zajistit všem přístup k internetu a novým technologiím.

Jakým způsobem mohou nové technologie přispívat k ochraně životního prostředí?

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

CÍL 10 MÉNĚ NEROVNOSTÍ

Jaká je současná situace?

 • Příjmová nerovnost se v mnoha částech světa zvětšuje, přestože rostou příjmy 40 %procent nejchudší populace ve většině zemí.
 • V 50 zemích je růst příjmů nejchudších 40 procent populace rychlejší než celostátní průměr.
 • Na nejchudších 40 procent populace připadá méně než čtvrtina celkových příjmů. V mnoha zemích se zvyšuje podíl na příjmech nejbohatšího jednoho procenta populace.

Co navrhují SDGs?

 • Poskytnout lidem žijícím v chudobě pomoc, která jim umožní rychle a soustavně se zapojit do ekonomické činnosti.
 • Zabezpečit, aby zákony ani praxe nediskrimino valy žádnou skupinu, ale naopak braly ohledy na potřeby všech lidí.
 • Zajistit, aby zákony a sociální programy chránily znevýhodněné a ohrožené.

Kdy míváte pocit, že nejste stejní jako ostatní?

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

CÍL 11 UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE

Jaká je současná situace?

 • Od roku 2007 žije víc než polovina lidstva ve městech, do roku 2030 to bude pravděpodobně 60 procent.
 • Města a velkoměsta přispívají k světovému HDP přibližně 60 procenty.
 • Města vypouští zhruba 70 procent globálních emisí uhlíku a podílejí se z víc než 60 procent na spotřebě zdrojů.
 • 2 miliardy lidí nemohou využívat služeb svozu odpadu (2018).
 • Podíl městské populace žijící ve slumech se snížil o 20 procent (2000 až 2014).

Co navrhují SDGs?

 • Zajistit všem dostupnost kvalitního a bezpečného bydlení a základních služeb (pošta, hromadná doprava, městská zeleň, atd.).
 • Poskytovat bezpečnou organizovanou dopravu, která šetří životní prostředí a vyhovuje i potřebám dětí, žen a znevýhodněných lidí.
 • Zapojit obyvatele do diskusí o plánování a zlepšování prostředí měst, v nichž žijí.
 • Zajistit kontrolu nakládání s odpadem a kvality ovzduší.
 • Připravit obyvatele na zvládání projevů změny klimatu (časté povodně, extrémní sucho atd.).

Co byste ve svém městě nebo obci změnili tak, aby se tam všem lidem lépe žilo?

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

CÍL 12 ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA

Jaká je současná situace?

 • Lidstvo využívá na podporu ekonomických aktivit stále více přírodních zdrojů. Efektivita jejich využívání ale stagnuje a stále se tak nedaří oddělit ekonomický růst od využívání přírodních zdrojů.
 • Produkce odpadu celosvětově roste. Zhruba 1/3 jídla určeného k lidské spotřebu se vyhodí, většina z toho v rozvinutých zemích.
 • V roce 1990 bylo k pokrytí potřeb jednotlivce využíváno 8,1 tuny přírodních zdrojů. V roce 2017 to bylo 12,2 tuny.

Co navrhují SDGs?

 • Zastavit plýtvání potravinami.
 • Do roku 2020 zajistit plnění závazků z mezinárodních smluv o nakládání se škodlivými chemikáliemi, o ochraně ovzduší, vody a půdy.
 • Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů.
 • Zabezpečit, aby velké firmy při svém provozu jednaly zodpovědně vůči životnímu prostředí.
 • Poskytovat lidem informace o přírodních procesech a umožnit jim žít v souladu s přírodou.

Myslíte si, že snížení plýtvání jídlem ušetří vaší rodině peníze? Co ještě se může změnit, pokud snížíme plýtvání potravinami?

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

CÍL 13 KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Jaká je současná situace?

 • Změna klimatu je nejdůležitějším tématem doby a největší výzvou pro udržitelný rozvoj.
 • Posledních pět (2015-2014) let bylo nejteplejších v historii lidstva, jen oproti letům 2011-2015 vzrostla průměrná globální teplota o 0,2 °C.
 • Za posledních padesát let teplota na Zemi razantně vzrostla (o 0,86 °C), tempo růstu v posledních letech ještě zrychlilo. Oproti době před průmyslovou revolucí se Země oteplila o 1,1 °C.
 • Koncentrace CO2 atmosféře je o 26 procent než v roce 1970 a v porovnání s obdobím 2011-2015 vzrostla o 18 procent.

Co navrhují SDGs?

 • Zajistit, aby lidé byli dobře připraveni na rizika spojená se změnou klimatu a přírodními katastrofami.
 • Věnovat změně klimatu pozornost v jednotlivých programech vlád a zajistit dostatečné zdroje pro boj s jejími příčinami i následky.

Jak si myslíte, že se změna klimatu nejvíce projeví ve světě a jak v Česku?

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

CÍL 14 ŽIVOT VE VODĚ

Jaká je současná situace?

 • 1,9 miliardy lidí žije v oblastech, kde potenciálně hrozí zásadní nedostatek vody. V roce 2050 to pravděpodobně budou až 3 miliardy lidí.
 • 1,8 miliardy lidí využívá zdroje vody, které nejsou chráněny před vnější kontaminací.
 • 80 procent odpadních vod se vrací do přírody bez jakékoli úpravy nebo jiného využití.
 • Do roku 2050 bude na světě žít o dvě miliardy lidí víc, poptávka po vodě se zvýší o 30 procent.

Co navrhují SDGs?

 • Snížit do roku 2025 znečištění moří, protože velká část nečistot je důsledkem nezodpovědné lidské činnosti na pevnině.
 • Do roku 2020 dosáhnout účinné regulace rybolovu.
 • Do roku 2020 minimalizovat a řešit dopady okyselování oceánů.

Je pro vás ochrana moří a oceánů důležitá, přestože Česko nemá moře?

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

CÍL 15 ŽIVOT NA SOUŠI

Jaká je současná situace?

 • 3/4 suchozemského a 2/3 mořského životního prostředí se výrazně změnilo působením lidské činnosti. Biodiverzita se snižuje rychleji než v celé lidské historii.
 • Úbytek lesů se snižuje, přesto ale pokračuje vysokou rychlostí.
 • Milion rostlinných a živočišných druhů čelí riziku vyhynutí.
 • V letech 2000 a 2015 došlo k degradaci přibližně pětiny půdy na světě.

Co navrhují SDGs?

 • Dodržovat mezinárodní dohody na ochranu a zachování ekosystémů (například pouští nebo deštných pralesů).
 • Do roku 2020 snížit odlesňování a naopak vysázet další stromy, aby vyrostly nové lesy.
 • Zastavit lov a obchodování s chráněnými druhy a živočichů a podobně regulovat nakládání s chráněnými druhy rostlin.

Zasadili jste už někdy strom? Kde to bylo a jaký druh stromu to byl?

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

CÍL 16 MÍR, SPRAVEDLNOST A SILNÉ INSTITUCE

Jaká je současná situace?

 • Na světě je podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) rekordních 71 milionů nuceně vysídlených lidí. 41 milionů z nich žije na bezpečnějších místech v rámci své země (tzv. vnitřně vysídlení), 26 milionů jsou uprchlíci a 3,5 milionu žadatelů o azyl (2019).
 • Ve 125 zemích mají zákony upravující přístup jednotlivců k informacím, kterými disponují veřejné instituce. V nejméně 31 státech byly tyto zákony schváleny po roce 2013.

Co navrhují SDGs?

 • Skoncovat s násilím ve světě a nepřipustit ztráty na životech, které způsobuje válka.
 • Odstranit zneužívání, vykořisťování, obchodování a další formy mučení a násilí na dětech.
 • Zaručit každému rovný přístup a spravedlivé zacházení.
 • Bojovat proti všem formám zločinu a korupce.
 • Zajistit všem volný přístup k informacím.
 • Posílit instituce, které chrání proti násilí, terorismu a kriminalitě.

Co si myslíte, že by měly státy dělat, aby se vyhnuly válkám?

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

CÍL 17 PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

Jaká je současná situace?

 • Objem Oficiální rozvojové pomoci (ODA) se v roce 2018 snížil oproti předchozímu roku o 2,7 procenta, ODA pro Afriku se ve stejném roce snížila o 4 procenta.
 • Připojení k internetu má 80 procent populace rozvinutých států, v rozvojových zemích je to pouhých 45 procent.
 • Největším zdrojem externího financování v chudších státech jsou remitence, tedy prostředky, které migranti a uprchlíci posílají ze zemí, do nichž emigrovali. V roce 2019 jejich objem podle odhadů dosáhl 550 miliard USD.

Co navrhují SDGs?

 • Do roku 2030 dosáhnout všech stanovených cílů ve všech státech. SDGs by se měly stát součástí národních plánů a každá vláda rozhodne, který z cílů je pro její zemi nejdůležitější.
 • Zajistit, aby všechny státy uvolnily na plnění cílů vlastní prostředky. Rozvinuté země by se navíc měly zavázat pomoci těm méně rozvinutým.
 • Do roku 2020 zajistit lepší sběr a zpracování statistických dat ve všech státech, aby bylo možné hodnotit jejich pokrok při plnění SDGs.

Diskutujte o tom, co se vám podařilo lépe, když jste se na řešení nějakého úkolu spojili, než když jste na problém byli sami.

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

TEĎ UŽ VŠECHNY CÍLE ZNÁTE. SPOJTE KAŽDÝ CÍL S ODPOVÍDAJÍCÍM OBRÁZKEM.

p3 c01 0
 • Cíl 1 KONEC CHUDOBY
 • Cíl 2 KONEC HLADU
 • Cíl 3 ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT
 • Cíl 4 KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
 • Cíl 5 ROVNOST MUŽŮ A ŽEN
 • Cíl 6 PITNÁ VODA, KANALIZACE A HYGIENA
 • Cíl 7 DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE
 • Cíl 8 DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST
 • Cíl 9 PRŮMYSL, INOVACE A INFRASTRUKTURA
 • Cíl 10 MÉNĚ NEROVNOSTÍ
 • Cíl 11 UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE
 • Cíl 12 ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA
 • Cíl 13 KLIMATICKÁ OPATŘENÍ
 • Cíl 14 ŽIVOT VE VODĚ
 • Cíl 15 ŽIVOT NA SOUŠI
 • Cíl 16 MÍR, SPRAVEDLNOST A SILNÉ INSTITUCE
 • Cíl 17 PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

PRODISKUTUJTE VE SKUPINÁCH:

Které cíle jsou nejdůležitější pro děti? Sestavte jejich pořadí podle důležitosti.

Chybí podle vás v cílech něco důležitého?

Rozcestník zdrojů informací k udržitelnému rozvoji a Agendě 2030

Česky

Anglicky

Publikaci „Svět, který chceme“ vydalo v roce 2015 Informační centrum OSN v Praze ve spolupráci s Národní sítí Global Compact Česká republika, Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Člověkem v tísni, o.p.s. a s finanční podporou Ministerstva životního prostředí České republiky.

Na vzniku této publikace spolupracovali

 • UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Network Czech Republic
 • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze
 • Člověk v tísni Česká republika

Na vzniku hybridní publikace v roce 2022 spolupracovali

 • Informační centrum OSN v Praze
 • Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Česká rozvojová agentura
 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, Teiresiás

Projekt Globální rozvojové vzdělávání 2022 – adaptace publikace zpracovala a koordinovala: Neslyšící s nadějí, z.s.

goals
Circle